App Name 고스톱 PLUS (무료 맞고 게임)
Genre Card, Games
Size11.7 MB
Latest Version1.9.5
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-04-21
Rating10.0
Installs1,000,000+

Description of 고스톱 PLUS (무료 맞고 게임)

고스톱 PLUS (무료 맞고 게임)

 
Game bài đổi thẻ cào 고스톱 PLUS (무료 맞고 게임) nằm trong danh mục Card
 

Giới thiệu 고스톱 PLUS (무료 맞고 게임)

 
심심할 때 한번씩 즐기는 고스톱(맞고).
복잡하고 요란한 화면이 부담스러우셨나요?
게임이 뚝뚝 끊기는 바람에 답답하셨나요?

그냥 가볍게 고스톱(맞고) 게임을 즐기고 싶은데
게임머니를 구매해야 해서 불편하셨나요?

그렇다면 ‘고스톱 PLUS’ 를 플레이 해보세요!

‘고스톱 PLUS’
아무 때나 꺼내서 가볍게 한판!
매끄럽고 깔끔하게-
구매 걱정없이 무료로-
고스톱(맞고) 플레이를 즐겨보세요!

※특징
– 빠른 게임 시작. 매끄러운 고스톱(맞고) 플레이
– 화투패를 내리치는 생생한 느낌
– 직접 치기 귀찮을 땐 자동치기
– 대박판의 긴장감
– 정말 빠른 고스톱(맞고) 속도
– 깔끔하고 재미난 애니메이션 효과
– 눈이 피로하지 않은 깨끗한 디자인
– 나만의 테마 설정
– 육성으로 듣기 설정
– 다양한 효과음 설정
– 세밀한 규칙 설정
– 방대한 수준의 레벨 999+α
– 실시간 기록 경쟁
– 다양한 업적 달성
– 상세 통계 확인
– 빠른 게임 종료. 자동 저장 기능
– 기기를 바꿔도 걱정없이. 2중 백업 기능
– 이 모든 것이 무료!

※ 게임데이터 백업
– 메뉴 > 게임 데이터 백업을 이용해 게임 진행 데이터를 구글 서버에 저장하고 불러올 수 있습니다.
– 이 기능을 이용해 다른 기기에서도 게임을 이어할 수 있습니다.(동일한 구글 계정으로 로그인 필수)
– 게임 데이터 저장 및 불러오기 시 오류가 발생하는 경우 Play 게임 프로필을 삭제 후 새로 생성하여 기능을 정상 이용하실 수 있습니다.
(Play 게임 앱 실행 > 설정 > Play 게임 프로필 삭제 > 새로운 Play 게임 프로필 생성)
단 이 경우 새로운 Play 게임 프로필로 게임에 로그인 후 게임 데이터를 저장 후 불러오기가 가능하며 삭제한 프로필에 저장된 다른 게임의 저장데이터도 초기화될 수 있습니다.

※게임물관리위원회 등급분류번호 : 제 CC-OM-140827-007 호
Go-stop (beaten) once when bored.
Tired of complicated and colorful screens?
Are you frustrated with the game breaking up?

I just want to enjoy the GoStop game
Are you inconvenient to purchase game money?

Then play Gostop Plus!

“ Gostop PLUS ”
Take it out at any time and bounce lightly!
Smooth and clean-
For free without worrying about the purchase
Have fun playing GoStop!

※Characteristic
-Quick game start. Smooth GoStop Play
-Vivid feelings
-Auto hit when you are bothered to hit it yourself
-Tense feelings
-Really fast high stop (hit) speed
-Clean and fun animation effects
-Clean design without fatigue of eyes
-Set your own theme
-Listen to nurture settings
-Various sound effects settings
-Detailed rule setting
-Massive level 999 + α
-Real time record competition
-Achieve various achievements
-Detailed statistics check
-Quick game end. Auto save function
-Don’t worry about changing your device. Dual backup function
-All this free!

※ Game Data Backup
-You can save and load game progress data on Google server using Menu> Backup Game Data.
-You can use this function to continue the game on other devices (login required with the same Google account).
-If an error occurs when saving and loading game data, delete the Play Game Profile and create a new one to use the function normally.
(Run Play Games app> Settings> Delete Play Game Profile> Create New Play Game Profile)
However, in this case, you can save and load game data after logging in to the game with the new Play game profile, and the saved data of other games stored in the deleted profile can also be initialized.

※ Game Management Committee Classification No.: CC-OM-140827-007
 

Download APK

 
Tải APK 11.7 MB

FAQ Download

고스톱 PLUS (무료 맞고 게임) có an toàn không?

Game 고스톱 PLUS (무료 맞고 게임) bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 고스톱 PLUS (무료 맞고 게임) là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 고스톱 PLUS (무료 맞고 게임) Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 고스톱 PLUS (무료 맞고 게임)

Dirty Roulette: Roulette Wheel Game

Dirty Roulette: Roulette Wheel Game 0.1

Version 0.1

Developer

Uploaded 2022-04-24

Filesize 36M

GAME BAI LON  – GAME DANH BAI ONLINE – DANH BAI

GAME BAI LON - GAME DANH BAI ONLINE - DANH BAI 2.0.4

Version 2.0.4

Developer

Uploaded 2020-05-10

Filesize 16.6 MB

Xi To – Poker

Xi To - Poker 1.08

Version 1.08

Developer

Uploaded 2021-09-14

Filesize 17.0 MB

GamePoint Bingo 1.88.11949 APK

GamePoint Bingo 1.88.11949

Version 1.88.11949

Developer

Uploaded 2019-01-25

Filesize 56.7 MB

9Club 1.2 APK

9Club 1.2

Version 1.2

Developer

Uploaded 2018-08-26

Filesize 24.0 MB

Free Chips

Free Chips 1.6.0

Version 1.6.0

Developer

Uploaded 2020-05-04

Filesize 4.3 MB